Gå videre til hovedindholdet.

Terms & Conditions

1. Generelt

TimeMap ApS stiller en abonnement-baseret online tidsregistreringssystem til rådighed for kunden via sine tjenester, herunder hjemmeside, software, mobile applikationer og terminaler ("TimeMap").
Kunden er den juridiske enhed, der har bestilt Prøveperioden (se definition nedenfor) eller som har tegnet et abonnement til TimeMap.
Disse vilkår ("Abonnementsvilkår") beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for kundens brug af TimeMap.
Abonnementsvilkårene har forrang for eventuelt tidligere aftalte vilkår og betingelser, med undtagelse af eventuelle
datebehandlingsvilkår, jf. punkt 6.
Kundens accept af disse Abonnementsvilkår er en betingelse for, at kunden kan få adgang til og gør brug af TimeMap.


2. Abonnementets ikrafttrædelse og varighed


Kunden har mulighed for at bruge TimeMap gratis i fjorten (14) dage ("Prøveperioden"). Kunden er kun berettiget én Prøveperiode per juridisk enhed.
Prøveperioden træder i kraft, når kunden har udfyldt og indsendt bestillingsformularen via www.timemap.dk. Hvis kunden ønsker at bruge TimeMap efter Prøveperioden, skal kunden tegne et abonnement inden udløbet af
prøveperioden ved at afkrydse ”Jeg har læst og accepteret abonnementsvilkårene” og "Datebehandleraftale" i menupunktet Abonnement. I modsat fald lukkes adgangen til TimeMap automatisk ved Prøveperiodens udløb.
For at undgå, at adgangen til TimeMap lukkes ned som følge af kundens forglemmelse, vil kunden blive kontaktet af TimeMap ApS inden udløbet af Prøveperioden.
En abonnementsperiode varer i 3 måneder ad gangen og fortsætter automatisk, indtil abonnementet opsiges. Kunden kan uden omkostninger fortryde abonnementet inden for syv (7) dage fra tegning. Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal meddelelse herom være TimeMap ApS i hænde senest 7 dage efter kundens tegning af abonnement


3. Abonnementets omfang og anvendelse


Abonnementet giver en brugsret til tidsregistreringssystemet TimeMap samt valgte tillægsmoduler.
I TimeMap kan kunden finde en oversigt over abonnementstype og valgte tillægsmoduler.
TimeMap må kun benyttes af kunden. Kunden må ikke lade andre bruge TimeMap eller at bruge TimeMap på vegne af andre.


4. Betalingsbetingelser og fakturering


Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af 2. måned fra bestillingsdatoen. Herefter faktureres kvartalsvis forud for en ny abonnementsperiode.
Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato. Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er TimeMap ApS berettiget til at opkræve rykkergebyr og tilskrive morarenter i overensstemmelse med rentelovens regler herom.
Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendes pr. e-mail til den af kunden opgivne e-mailadresse eller på tilsvarende elektronisk måde.


5. Abonnementets ophør

Kunden kan gyldigt opsige abonnementet pr. brev (Gammel Strandvej 16, 1.th, 2990 Nivå, Denmark) eller pr. e-mail (kontakt@timemap.dk) senest én måned før en abonnementsperiodes udløb.
Aftalen kan ikke opsiges med virkning for en igangværende abonnementsperiode.
Ved kundens misbrug af abonnementet, herunder manglende overholdelse af Abonnementsvilkårene, forbeholder TimeMap ApS sig retten til at ophæve aftalen og lukke for adgangen til TimeMap uden varsel.


6. Kundens data

Kunden er dataansvarlig for og kan frit disponere over egne data i systemet.
Ophører abonnementet, kan kunden eksportere alle data, herunder personoplysninger, via systemets eksportfunktion i op til 90 dage efter abonnementets ophør. Kundens data slettes 90 dage efter abonnementets ophør, medmindre det følger af ufravigelige EU-retlige regler og/eller medlemsstaters nationale regler, at der er pligt til fortsat opbevaring af sådanne data, herunder personoplysninger.
TimeMap ApS' behandling og opbevaring af personoplysninger på vegne af kunden sker i overensstemmelse med TimeMap ApS' til enhver tid gældende vilkår for behandling af personoplysninger, der fremgår af Databehandleraftalen. 


7. Driftsstabilitet


TimeMap ApS tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for TimeMap ApS’ kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på modemudstyr, internet-forbindelser,
telekommunikationsforbindelser eller lignende.
TimeMap ApS tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt.


8. Vedligeholdelse


For at yde den bedst mulige service gennemfører TimeMap ApS periodisk udbygning/udskiftning af teknisk udstyr og softwareopdateringer mv. I den forbindelse kan det være nødvendigt midlertidigt at afbryde adgangen til TimeMap.
Afbrydelserne vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 og vil blive varslet på forhånd.
TimeMap ApS er uden ansvar for sådanne afbrydelser.


9. Ændringer


TimeMap ApS har ret til løbende at ajourføre og opdatere TimeMap systemet. Sådanne ajourføringer og opdateringer medfører ingen indskrænkninger eller ændringer i kundens forpligtelser over for TimeMap ApS, herunder giver sådanne ændringer af TimeMap ikke kunden ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for TimeMap ApS.


10. Prisstigninger


TimeMap ApS garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved abonnementets indgåelse eksisterende moduler, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset, dog minimum 3%.


11. TimeMap ApS' rettigheder


TimeMap ApS har ophavsret og øvrige ejendoms- og immaterielle rettigheder til TimeMap, herunder til kildekode, tekst, billeder eller andre elementer, som kunden kan opnå adgang til via TimeMap.
Ophavsretten omfatter desuden ethvert fysisk eller elektronisk materiale, herunder brugermanualer og
undervisningsmateriale, der er udleveret af TimeMap ApS til kunden.
Kunden skal respektere TimeMap ApS' rettigheder og kunden er ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for
tilsidesættelse af disse rettigheder. 


12. TimeMap ApS’ ansvar

TimeMap ApS er, med de begrænsninger der fremgår nedenfor, ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
TimeMap ApS er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller andre økonomiske følgetab, herunder som følge af TimeMaps manglende tilgængelighed.

TimeMap ApS' erstatningsansvar kan ikke overstige et beløb, der svarer til kundens samlede betaling til TimeMap ApS i de 12 forudgående måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, og kan i intet tilfælde overstige kr. 5.000.
TimeMap ApS er ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser eller for driftsforstyrrelser, der er følge af force majeure, herunder krig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud eller andre offentlige indgreb, naturkatastrofer, pandemier, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning, nedbrud af kommunikationslinjer, arbejdskonflikt, lockout samt strejke, eller en anden tilsvarende ekstraordinær begivenhed, der ligger uden for TimeMap ApS' rimelige kontrol.


13. Ændring af Abonnementsvilkår


TimeMap ApS er berettiget til at ændre disse Abonnementsvilkår. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår er
tilgængelige i TimeMap systemet i menuen Abonnement. Det er således kundes forpligtelse at holde sig opdateret i forhold til ændringer af
Abonnementsvilkår.
TimeMap ApS bestræber sig på at give rimeligt varsel i forbindelse ved ændringer af Abonnementsvilkår. Varsling sker på TimeMap ApS' wiki side sammen med øvrige informationer om ændringer af TimeMap.
Brug af TimeMap efter ændring af Abonnementsvilkår betragtes som accept af de ændrede abonnementsvilkår.


14. Lovvalg og værneting

Aftaleforholdet mellem TimeMap ApS og kunden og Abonnementsvilkårene er underlagt dansk ret.
Enhver tvister eller uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af denne aftaleforholdet mellem TimeMap ApS og kunden, herunder Abonnementsvilkår eller deres fortolkning, skal indbringes for Københavns Byret som første instans.
Disse Abonnementsvilkår er gældende fra 1. december 2023

TimeMap

Gammel Strandvej 16, 1.th

2990 Nivå

Tlf. 70 20 71 08

kontakt@timemap.dk

Åbningstider

Mandag 9:00 - 15:00

Tirsdag 9:00 - 15:00

Onsdag 9:00 - 15:00

Torsdag 9:00 - 15:00

Fredag 9:00 - 15:00

Lørdag Lukket

Søndag Lukket

Prøv TimeMap gratis

Se om TimeMap er noget for jer

Helt uforpligtende

Denne side bruger cookies til at analysere trafik og måle vores annoncers effektivitet

Klik på 'Accept' for at acceptere